Επιδοτούμενο πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών. 540 ώρες κατάρτισης / 2.700€ εκπαιδευτικό επίδομα

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού». Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)- Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ →

 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες :
  1. Συμβουλευτική: Η Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει (3) συνεδρίες, διάρκειας 45’ λεπτών. Η παροχή της συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος.
  2. Κατάρτιση: Οι ενέργειες κατάρτισης περιλαμβάνουν Θεωρητική Κατάρτιση (120 ωρών) για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων στο «Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό – Social Media»
  3. Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του Τουρισμού (420 ώρες)
  4. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.

  (Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι  υποχρεωτική.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ →

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00€/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 540 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 2.700€ (Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.) Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον ολοκληρωθούν υποχρεωτικά:
  • οι προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
  • η Κατάρτιση (Θεωρία και Πρακτική)
  • η διαδικασία πιστοποίησης.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ →

 • Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει συνολικά πρόγραμμα επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 540 ωρών (Θεωρητική Κατάρτιση -120 ωρών και Πρακτική Άσκηση -420 ωρών). Συγκεκριμένα, ο τίτλος του Προγράμματος Κατάρτισης είναι: «Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό – Social Media». Ενδεικτικά περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά πεδία:
  • Δεοντολογία και Κανονισμοί.
  • Γνώση της διαφημιστικής δεοντολογίας
  • Γνώση των περιορισμών και απαγορεύσεων διαφήμισης σε Facebook/AdWords
  • Γνώση του κανονισμού GDPR
  • Βασικές γνώσεις διεξαγωγής έρευνας με ερωτηματολόγιο ή ποιοτικής έρευνας
  • Τακτικό πλάνο επικοινωνίας μέσα από social media
  • Βασικές γνώσεις της πλατφόρμας Analytics και των analytics των social media
  • Δημιουργία groups και forums, community building
  • Google AdWords
  • Facebook Manager
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Δημιουργία βασικών εικόνων επικοινωνίας με marketing online εργαλεία, π.χ. Canva.com
  • Βασική ορολογία SEO
  • Βελτιστοποίηση κατάταξης SEO

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ →

 • Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:
  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
  • Kατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη (δηλαδή κατά την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής) να είναι έως και 29 ετών- Δύνανται να συμμετάσχουν και όσοι έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.
  • να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ και να έχουν συντάξει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.
  • Να είναι πτυχιούχοι σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σημαντική Σημείωση!

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια.

Ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών θα ΥΠΟΒΑΛΕΙ την αίτησή του η οποία πρέπει να συνοδεύεται απ΄ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας:

Θεσσαλονίκη

Χρίστου Πίψου 16, Ισόγειο | Τηλ 2310 537478, 2310 511344, 2316 010447 | Fax 2310 500246 | Email: [email protected]

   

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Σταθερό*

  Κινητό*

  Email*

  Ημερομηνία Γέννησης*

  Εκπαιδευτικό Επίπεδο*

  Περιοχή*

  Μήνυμα

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.edisinet.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία EDISINET, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.

  Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Συμφωνώ με όλα τα παραπάνω