Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου. 500 ώρες κατάρτισης / 2.500€ εκπαιδευτικό επίδομα

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Ε.Σ.Ε.Ε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»  έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης « Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου», με κωδικό ΟΠΣ 5154997. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Η Πράξη αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.700 ανέργων, ηλικίας 18-29 ετών εγγεγραμμένων στη Δ.ΥΠ.Α, από όλες τις Περιφέρειες.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 12/05/2023

Οι ωφελούμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά, καθώς και να αναρτήσουν ψηφιακά τα δικαιολογητικά τους. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής , μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεια σας στην παρακατω φορμα εκδηλωσης ενδιαφέροντος.

Προσοχή: Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια

Επισημαίνεται ότι ως μοναδικό κριτήριο κατάταξης  των υποψηφίων για την ένταξη τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης τους (ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών θα ΥΠΟΒΑΛΕΙ οριστικά την αίτηση του ή οποία πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά)

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ →

 • Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :
  1. Συμβουλευτική: Περιλαμβάνονται 6 εξατομικευμένες συνεδρίες Συμβουλευτικής υποστήριξης
  2. Ενέργειες Κατάρτισης: περιλαμβάνονται στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 500 ωρών (180 ώρες θεωρίας και 320 ώρες πρακτικής άσκησης)
  1. Πιστοποίησηγνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.

  Επισημαίνεται ότι τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά και τις τρείς (3) ενέργειες του προγράμματος

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ →

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος και να διανύουν το 30ο.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στη Δ.ΥΠ.Α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ →

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα, (5€ ανά ώρα κατάρτισης) εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες  του προγράμματος, ανέρχεται στο ποσό των 2.500 € (500 ώρες κατάρτισης Χ 5€ = 2.500€).

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ →

 • Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:
  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
  • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες τηλεκπαίδευσης
  • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ →

 • Εξωτερικός Πωλητής
 • Υπάλληλος Γραφείου
 • Πωλητής Λιανικού Εμπορίου
 • Στέλεχος Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίου
 • Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου – Merchandiser
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

Υποβολή Αίτησης:

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας:

Θεσσαλονίκη

Χρίστου Πίψου 16, Ισόγειο | Τηλ 2310 537478, 2310 511344, 2316 010447 | Fax 2310 500246 | Email: [email protected]

   

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Ημερομηνία Γέννησης*

  Περιοχή*

  Θέμα

  Μήνυμα

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.edisinet.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία EDISINET, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.

  Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Συμφωνώ με όλα τα παραπάνω