Εταιρικό προφίλ EDISINET

Η E.DIS.I.NET A.E. (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4010301000) είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (κωδικός 5879-06). Η εταιρεία έχει έδρα στην Αθήνα και κεντρική δομή στην Θεσσαλονίκη.

Διαθέτει πιστοποιημένους χώρους εκπαίδευσης εμβαδού 800 τ.μ., στην Θεσσαλονίκη και τα Γιαννιτσά, δυναμικότητας 218 ατόμων. 9 πιστοποιημένα εργαστήρια πληροφορικής, εξοπλισμένα με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας.

Διαθέτει Πληροφοριακό σύστημα Argus – ERP

Λογισμικό Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet.

Λειτουργικό Σύστημα σταθμών εργασίας.

Λειτουργικό Σύστημα εξυπηρετητή (server).

Λογισμικό εφαρμογών γραφείου.

Λογισμικό πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών Internet.

Στελεχώνεται από αξιόπιστο επιτελείο διοικητικών & επιστημονικών συνεργατών με γνώση και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και η όλη οργάνωση της εκπαίδευσης είναι ανθρωποκεντρική.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
  • ανέργων, εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων
  • ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας
  • εκπαίδευσηςεκπαιδευτών
  • ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες κάθε επιχείρησης
 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής και προώθησης στην αγορά εργασίας
 • Εκπόνηση ερευνών και μελετών για εκπαιδευτικές ανάγκες και της ζήτησης αγοράς εργασίας
 • Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων
 • Υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης επιδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

Η εταιρία έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταίρων και συνεργατών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία των ανθρώπων της, έχει εξασφαλίσει άρτια συνεργασία και αποτελέσματα.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Περισσότερες από 3000 επιχειρήσεις έχουν δηλώσει πρόθεση συνεργασίας προσφέροντας πάνω από 5000 θέσεις εργασίας.

Η αποτελεσματική και άμεση αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Νέα Τεχνολογία συνιστά την άμεση προτεραιότητα κάθε οργανισμού και επιχείρησης που επιθυμεί να πρωτοπορεί στον τομέα απασχόλησης του. Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από μια επιχείρηση ή ένα οργανισμό είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας που οδηγεί:

 • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
 • στην αύξηση της παραγωγικότητας,
 • στην ταχύτητα και ευκολία υιοθέτησης αλλαγών
 • στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελατολογίου μιας επιχείρησης
 • στην ομαλοποίηση και συστηματικοποίηση των ενδοεταιρικών λειτουργιών
 • στην ομαλοποίηση και συστηματικοποίηση των ενδοεταιρικών λειτουργιών
 • στην αύξηση του κέρδους, των εσόδων ή/και της βιωσιμότητας του οργανισμού.

 

Η Τεχνολογία λοιπόν είναι ο παράγοντας ανάπτυξης της Νέας Οικονομίας.

Η αποτελεσματική χρήση της Νέας Τεχνολογίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από την σωστή διανομή και ανταλλαγή της Γνώσης. Η έγκαιρη, σύγχρονη και διαρκώς ανανεώσιμη εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της πληροφορίας που διακινείται παγκοσμίως εξασφαλίζουν σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό την αναγκαία παρακολούθηση των εξελίξεων στους επιμέρους τομείς ενδιαφέροντος. Ο μεγάλος όγκος της διακινούμενης πληροφορίας, όπως και η ταχύτητα των εξελίξεων επιβάλλουν την αλλαγή του τρόπου διανομής της Γνώσης, η οποία θα θεμελιώνεται σε ένα ορθολογικό πλαίσιο Διαχείρισης της Εκπαίδευσης.

Η Γνώση είναι ο κινητήριος μοχλός της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Η παροχή καινοτόμων προϊόντων και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Για αυτό τον λόγο, η σχέσεις μας με τους πελάτες μας διέπονται από:

 •  την συνεχή στήριξη για σωστή και πλήρη αξιοποίηση της σύγχρονης Τεχνολογίας
 • την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των εκάστοτε αναγκών κάθε πελάτη.

Η E.DIS.I.NET διακρίνει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που επιβάλλει η ξεχωριστή δομή και φιλοσοφία κάθε οργανισμού. Για αυτό οι λύσεις που προτείνουμε είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Η E.DIS.I.Net είναι έτοιμη να ακούσει τις ανάγκες σας και να βοηθήσει στην εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.

«H κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών της νέας Κοινωνίας της Γνώσης του κυβερνοχώρου»: αυτή η ιδέα συγκροτεί το όραμα μας.

Άνθρωπος

Κάθε λύση που προτείνεται από την E.DIS.I.NET διαρθρώνεται γύρω από τον άνθρωπο. Αυτό αφορά τόσο τον μεμονωμένο πελάτη όσο και (εκτεταμένες ή όχι) ομάδες ανθρώπων όπως συμβαίνει στην περίπτωση ενός οργανισμού. Οι ιδιαιτερότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά, και η όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των αναγκών είναι οι βασικοί άξονες λειτουργίας μας.

Τεχνολογία

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία αποτελεί τον δεύτερο βασικό μας μεθοδολογικό άξονα. Στόχος της E.DIS.I.NET είναι να γνωρίζει και να εφαρμόζει άμεσα ότι πιο σύγχρονο και καινοτόμο μπορεί να διαθέσει η Νέα Τεχνολογία, έτσι ώστε οι λύσεις που προτείνονται να είναι οι πλέον εξελιγμένες τεχνολογικά.

Απασχολούμενο Προσωπικό

Η εταιρεία στελεχώνεται από επιτελείο επιστημόνων, μονίμων και εξωτερικών συνεργατών με γνώση και μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, το ΚΕΚ EDIS.I.NET. A.E. διαθέτει και εφαρμόζει ενιαίο, συστηματικό και δυναμικό μηχανισμό, ενσωματωμένο στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Το σύστημα υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο πληροφοριακό πρόγραμμα λογισμικού – ARGUS ERP, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες παρακολούθησης να χρησιμοποιούν κοινά ηλεκτρονικά αρχεία και εργαλεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πληροφοριακό λογισμικό υποστηρίζει όλες τις φάσεις σχεδιασμού – οργάνωσης – υλοποίησης και απολογισμού του εκάστοτε εκπαιδευτικού έργου του εκπαιδευτικού φορέα (ex ante, on going, ex post), καθώς και μια σειρά διαδικασιών (διοικητικών, γραμματειακών και λογιστικών) που σχετίζονται με αυτό.

ΚΕΚ EDIS.I.NET A.E. πέραν του χώρου της έδρας στην Αθήνα, διαθέτει πιστοποιημένους χώρους εκπαίδευσης εμβαδού 745 τ.μ., στην Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και τα Γιαννιτσά, δυναμικότητας 218 ατόμων. Αναλυτικά: 9 πιστοποιημένα εργαστήρια πληροφορικής, δυναμικότητας 218 ατόμων, εξοπλισμένα με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Διαθέτει Software

 • Πληροφοριακό σύστημα Argus – ERP
 • Λογισμικό Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet.
 • Λειτουργικό Σύστημα σταθμών εργασίας.
 • Λειτουργικό Σύστημα εξυπηρετητή (server).
 • Λογισμικό εφαρμογών γραφείου.
 • Λογισμικό πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών Internet.

 

 1. Ηλεκτρονικό και λοιπό εξοπλισμό: DVD και αντιγραφικό, MLS TALK WRITE, SKYPE – INTERNET PHONE, READ PLEASE, MS FRONTPAGE 2003, T.V., Video, Video Projector, Overhead projector, Slide projector, Scanner, Διαφανοσκόπιο, Flip chart, Φωτοτυπικά, εκτυπωτές
 2. Εξοπλισμός εργαστηρίων πληροφορικής
  • 120 Multimedia Η/Υ με επεξεργαστή Pentium IV, συχνότητας λειτουργίας στα 3.000MHz, έγχρωμες οθόνες NEC LCD 17”, μνήμη 480 ΜΒ Ram και σκληρό δίσκο 80GB.
  • Eσωτερικό δίκτυο 100MBit.
  • Πρόσβαση στο Internet με ταχύτητα σύνδεσης 384Mbps.

 

Μέσα ποιοτικού ελέγχου του τεχνικού εξοπλισμού

Διενεργείται τακτικός έλεγχος του τεχνικού εξοπλισμού και τηρείται ημερολόγιο εργασιών (επισκευών)

Υπεύθυνος για τους τακτικούς ελέγχους και την τήρηση του ημερολογίου είναι ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού.

Διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι πριν την έναρξη κάθε προγράμματος, όπου ελέγχεται το εκπαιδευτικό περιβάλλον ως προς:

 • Τη συμβατότητα του φυσικού χώρου υλοποίησης του προγράμματος με τα τεχνικά εκπαιδευτικά μέσα
 • Την επάρκειά του
 • Την ποιότητα
 • Την καταλληλότητα

Υπεύθυνος για τους έκτακτους ελέγχους είναι ο συντονιστής του προγράμματος , σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνος και τους Εκπαιδευτές

Το Κ.Ε.Κ. .EDIS.I.NET A.E. είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας (κωδικός 5879-06), σε όλα τα θεματικά πεδία. Η εταιρεία έχει έδρα στην Αθήνα, κεντρική δομή στην Θεσσαλονίκη και παραρτήματα στην Καβάλα και τα Γιαννιτσά.

Οι δραστηριότητες μας επικεντρώνονται στους εξής τομείς:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσηςανέργων, Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, εκπαίδευσης εκπαιδευτών, ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες κάθε επιχείρησης
 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής και προώθησης στην αγορά εργασίας
 • Εκπόνηση ερευνών και μελετών για εκπαιδευτικές ανάγκες και της ζήτησης αγοράς εργασίας
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για την παροχή δεξιοτήτων σε θέματα πληροφορικής
 • Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων
 • Ανάπτυξη διακρατικών – διευρωπαϊκών συνεργασιών, συμμετοχή σε εθνικά / ευρωπαϊκά δίκτυα αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την δια βίου εκπαίδευση
 • Υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης επιδοτούμενων προγραμμάτων.