ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 250 ΩΡΩΝ_ΣΕΠΕ

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ), πρόκειται να υλοποιήσει  Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων στο πλαίσιο της πράξης “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ενίσχυσης των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας” με MIS 5056243, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει

 

Τη Δευτέρα 7/11/2022 και ώρα 00:00:01

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ →

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 

 1. Υπηρεσίες επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, η οποία περιλαμβάνει (5) συνεδρίες διάρκειας 45 λεπτών /συνεδρία. Η συμβουλευτική θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις α) 2 συνεδρίες πριν την έναρξη της κατάρτισης και β) 3 συνεδρίες μετά την έναρξη της κατάρτισης και έως την ολοκλήρωση της συμμετοχής του ωφελούμενου στο Έργο.
 2. Προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών.
 3. Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή ισοδύναμο ή ΕΟΠΠΕΠ.

 

Επισημαίνεται ότι τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά και τις τρείς (3) ενέργειες του προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ →

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Nα είναι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται. Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν εξίσου και οι Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση, ακόμα κι αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.
 2. Να είναι από 18 ετών και άνω.
 3. Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

*Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής όσο και κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα αναρτήσει την ίδια ημέρα (της 1ης Συνεδρίας Συμβουλευτικής) στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος την συγκεκριμένη ημερομηνία.  

Προσοχή: Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια Υλοποίησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ →

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης όλων των ενεργειών του προγράμματος (συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση) ανέρχεται στο ποσό των 1.250€ μικτά συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. (250 ώρες κατάρτισης x 5,00 €/ώρα = 1.250,00 €)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ →

Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ →

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ →

 1. Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων

2.Διαχειριστής Δικτύων

3.Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων

4.Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων

5.Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

6.Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

7.Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής

8.Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce

9.Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)

10.Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής

 

*Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν και εφαρμοσμένη θεωρία με case studies.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας:

KEK EDISINET - Θεσσαλονίκη

☎ 2310 537478 , 2310 511344, 2316010447

KEK EDISINET - Πέλλα

☎ 23820 83740, 23820 21002

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Πόλη διαμονής*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Εκπαιδευτικό Επίπεδο*

  Μήνυμα

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.edisinet.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία EDISINET, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.

  Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων