Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων Πτυχιούχων στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 25 έως 29 ετών / 600 ώρες κατάρτισης 3.000€ εκπαιδευτικό επίδομα

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών”. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης →

 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες :
  1. Συμβουλευτική: Η Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει έξι (6) συνεδρίες, διάρκειας 45’ λεπτών. Η παροχή της συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος.
  2. Κατάρτιση: Οι ενέργειες κατάρτισης περιλαμβάνουν στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 600 ωρών  (200 θεωρητική κατάρτιση και 400 ώρες πρακτική)
  3. Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.

Εκπαιδευτικό Επίδομα →

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00€/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 600 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 3.000 €.

(Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.)

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον ολοκληρωθούν υποχρεωτικά:

  • οι προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
  • η Κατάρτιση
  • η διαδικασία πιστοποίησης.

Τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης - πιστοποίησης →

Τα αντικείμενα κατάρτισης για τις 200 ώρες θεωρητικής κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 

 1. Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
 2. Διαχειριστής Δικτύων
 3. Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
 4. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 5. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 6. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 7. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 8. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
 9. Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 10. Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
 11. Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού.

 

Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης (400 ώρες) υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Απαιτούμενα κριτήρια →

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

 • να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους,
 • να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 • να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 

 

Σημαντική Σημείωση!

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια.

Ως μοναδικό κριτήριο κατάταξης των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών θα ΥΠΟΒΑΛΕΙ οριστικά την αίτησή του, η οποία πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

Μέθοδος Εκπαίδευσης →

Κάθε Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310511344, 2310 537478, 2316010447

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

2382021002, 2382083740

   

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Σταθερό*

  Κινητό*

  Email*

  Ημερομηνία Γέννησης*

  Εκπαιδευτικό Επίπεδο*

  Περιοχή*

  Μήνυμα

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.edisinet.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία EDISINET, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.

  Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Συμφωνώ με όλα τα παραπάνω

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, Ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  Τηλ: 2310 511344, 2310 537478, 2316010447
  Fax: 2310 500246

  KEK EDISINET – Πέλλα
  Μπάφρας 14, Γιαννιτσά
  Τηλ: 23820 21002, 23820 83740
  Fax: 23820 83740

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.