ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» με κωδ .(MIS 5033816) ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Οι Δικαιούχοι του Έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΒΕ) με Ανάδοχο του Έργου την εταιρεία ΣΑΡΩΝΙΣ ΚΔΒΜ2, ενημερώνουν τους υποψήφιους ωφελούμενους:

 • Η υποβολή των αιτήσεων άνοιξε την 1/11/2021 και λήγει στις 3/12/2021. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα edu.teetkm.sepve.org.
 • Το έργο αφορά 260 άνεργους επιστήμονες απόφοιτους πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής ,
 • Κατοίκους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει:
 • τους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης , Θεσσαλονίκης , Καλαμαριάς , Κορδελιού Ευόσμου , Νεάπολης Συκεών , Παύλου Μελά
 • τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
 • τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.
 • Βασικός Στόχος του Έργου είναι η προετοιμασία ανέργων επιστημόνων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισής τους.
 • Οι ωφελούμενοι θα εκπαιδευθούν στα κάτωθι Αντικείμενα Κατάρτισης. Δύνανται να επιλέξουν με σειρά προτεραιότητας μέχρι 3 αντικείμενα, εφ’ όσον διαθέτουν τα αντίστοιχα Πτυχία.

 

Α/Α

Αντικείμενο Κατάρτισης

Ωφελούμενοι

Πτυχίο

1

Εκτίμηση ακινήτων – μηχανολογικού εξοπλισμού & εγκαταστάσεων

65

Απόφοιτοι Πολυτεχνικών και των αντίστοιχων των Πολυτεχνικών Τεχνολογικών Σχολών και Σχολών Πληροφορικής

2

Αξιολόγηση & Χρηματοδότηση Τεχνικών Έργων

50

3

Επισκευές – Αποκαταστάσεις – Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

50

Δίπλωμα Πολιτικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών

ή Πτυχίο συναφών ειδικοτήτων Τεχνολογικών Σχολών

4

Στέλεχος διαχείρισης και ασφάλειας ποιότητας τροφίμων

20

Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών

ή Πτυχίο συναφών ειδικοτήτων Τεχνολογικών Σχολών

5

Στέλεχος πληροφορικής εκπαιδευμένο στην κυβερνοασφάλεια και την ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής

25

Απόφοιτοι Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ή Απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων Πολυτεχνικών και των αντίστοιχων των Πολυτεχνικών Τεχνολογικών Σχολών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πληροφορικής

ή Απόφοιτοι Σχολών Πληροφορικής

6

Στέλεχος προστασίας δεδομένων και ειδικός συμμόρφωσης πληροφοριακών συστημάτων στον κανονισμό – DPO

25

Απόφοιτοι Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρονικών Σχολών και Πληροφορικής

ή Απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων Πολυτεχνικών και και των αντίστοιχων των πολυτεχνικών Τεχνολογικών Σχολών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πληροφορικής

ή Απόφοιτοι Σχολών Πληροφορικής

7

Στέλεχος πληροφορικής εκπαιδευμένο στα ανοικτά δεδομένα

25

 

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι ενέργειες:

Ενέργεια 1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο.

Ενέργεια 2α. Επαγγελματική κατάρτιση θεωρία 170 ωρών ανά ωφελούμενο.

Ενέργεια 2β. Επαγγελματική κατάρτιση πρακτική άσκηση 190 ωρών ανά ωφελούμενο σε επιχειρήσεις.

Ενέργεια 2γ. Πιστοποίηση γνώσεων από διαπιστευμένες εταιρείες.

Ενέργεια 3. Εξειδικευμένη συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για 43 ωφελούμενους, 20 συνεδρίες ανά ωφελούμενο.

 • Η αμοιβή των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο έργο είναι πέντε ευρώ ( 5€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.
 • Η υλοποίηση του έργου θα διαρκέσει 4 μήνες περίπου.
 • Η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να υποβληθεί από την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης του προσωρινού μητρώου επιλογής των ωφελουμένων και μέχρι 17/12/2021 και ώρα 14:00.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ:

 1. Εκτυπωμένη Αίτηση Συμμετοχής.

 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.

 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο.

 5. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2020. Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το φορολογικό έτος 2020. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2018 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2019.

 6. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας.

 7. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 8. Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τον ΟΑΕΔ η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μετά από την 03/12/2021).

 9. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως 03/12/2021). Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, δηλαδή έως τις 03/12/2021. Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένη παρέμβασης, ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή 03/12/2021)

 10. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο ΤΕΕ/ ΤΚΜ)

       1. ότι δεν είναι Μαθητές, Σπουδαστές ή Φοιτητές.

       2. ότι συμμετέχει μόνο σε μία δράση από τις προκηρυσσόμενες Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

       3. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-10) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.
Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 03/12/2021 και ώρα 24.00), όπως και η υποβολή των δικαιολογητικών (μετά τις 17/12/2021 και ώρα 14.00), καθιστά τη σχετική αίτηση ΑΚΥΡΗ.

 

Μεταξύ των δικαιολογητικών που θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαθέτουν, ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ στα εξής:

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας δήμου που περιλαμβάνονται στην περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.
 • Ατομικό σχέδιο δράσης με ημερομηνία έως 03/12/2021.

Υποβολή Αίτησης:

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης μπορείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας :

KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
Χρίστου Πίψου 16, Ισόγειο, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 537478 , 2310 511344, 2316010447
Fax 2310 500246
Email: [email protected]

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Πόλη διαμονής*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Θέμα

  Μήνυμα

  Οι Δικαιούχοι του Έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΒΕ) με Ανάδοχο του Έργου την εταιρεία ΣΑΡΩΝΙΣ ΚΔΒΜ2, ενημερώνουν τους υποψήφιους ωφελούμενους:

   

  • Η υποβολή των αιτήσεων άνοιξε την 1/7/2021 και λήγει στις 20/8/2021. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα edu.teetkm.sepve.org.
  • Το έργο αφορά 260 άνεργους επιστήμονες απόφοιτους πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής ,
  • Κατοίκους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει:
  • τους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης , Θεσσαλονίκης , Καλαμαριάς , Κορδελιού Ευόσμου , Νεάπολης Συκεών , Παύλου Μελά
  • τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
  • τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.
  • Βασικός Στόχος του Έργου είναι η προετοιμασία ανέργων επιστημόνων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισής τους.
  • Οι ωφελούμενοι θα εκπαιδευθούν στα κάτωθι Αντικείμενα Κατάρτισης. Δύνανται να επιλέξουν με σειρά προτεραιότητας μέχρι 3 αντικείμενα, εφ’ όσον διαθέτουν τα αντίστοιχα Πτυχία.

  Α/Α

  Αντικείμενο Κατάρτισης

  Ωφελούμενοι

  Πτυχίο

  1

  Εκτίμηση ακινήτων – μηχανολογικού εξοπλισμού & εγκαταστάσεων

  65

  Απόφοιτοι Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών και Σχολών Πληροφορικής

  2

  Αξιολόγηση & Χρηματοδότηση Τεχνικών Έργων

  50

  3

  Επισκευές – Αποκαταστάσεις – Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

  50

  Δίπλωμα Πολιτικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών

  ή Πτυχίο συναφών ειδικοτήτων Τεχνολογικών Σχολών

  4

  Στέλεχος διαχείρισης και ασφάλειας ποιότητας τροφίμων

  20

  Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών

  ή Πτυχίο συναφών ειδικοτήτων Τεχνολογικών Σχολών

  5

  Στέλεχος πληροφορικής εκπαιδευμένο στην κυβερνοασφάλεια και την ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής

  25

  Απόφοιτοι Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

  ή Απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πληροφορικής

  ή Απόφοιτοι Σχολών Πληροφορικής

  6

  Στέλεχος προστασίας δεδομένων και ειδικός συμμόρφωσης πληροφοριακών συστημάτων στον κανονισμό – DPO

  25

  Απόφοιτοι Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρονικών Σχολών και Πληροφορικής

  ή Απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πληροφορικής

  ή Απόφοιτοι Σχολών Πληροφορικής

  7

  Στέλεχος πληροφορικής εκπαιδευμένο στα ανοικτά δεδομένα

  25

   

  • Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι ενέργειες:

  Ενέργεια 1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο.

  Ενέργεια 2α. Επαγγελματική κατάρτιση θεωρία 170 ωρών ανά ωφελούμενο.

  Ενέργεια 2β. Επαγγελματική κατάρτιση πρακτική άσκηση 190 ωρών ανά ωφελούμενο σε επιχειρήσεις.

  Ενέργεια 2γ. Πιστοποίηση γνώσεων από διαπιστευμένες εταιρείες.

  Ενέργεια 3. Εξειδικευμένη συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για 43 ωφελούμενους, 20 συνεδρίες ανά ωφελούμενο.

   

  • Η αμοιβή των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο έργο είναι πέντε ευρώ ( 5€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.
  • Η υλοποίηση του έργου θα διαρκέσει 6 μήνες περίπου, από την 1/9/2021 έως 28/2/2022.
  • Η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να υποβληθεί από την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης του προσωρινού μητρώου επιλογής των ωφελουμένων και μέχρι 6/9/2021 και ώρα 14:00

   

  Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

   

  1. Εκτυπωμένη Αίτηση Συμμετοχής

  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.

  3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

  4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο.

  5. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2020. Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το φορολογικό έτος 2020. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2018 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2019.

  6. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας.

  7. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

  8. Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τον ΟΑΕΔ η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μετά από την 20/08/2021).

  9. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως 20/08/2021). Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, δηλαδή έως τις 20/08/2021. Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένη παρέμβασης, ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή 20/08/2021)

  10. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο ΤΕΕ/ ΤΚΜ

        1. ότι δεν είναι Μαθητές, Σπουδαστές ή Φοιτητές

        2. ότι συμμετέχει μόνο σε μία δράση από τις προκηρυσσόμενες Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

        3. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

   

  Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-10) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

  Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 20/08/2021 και ώρα 24.00), όπως και η υποβολή των δικαιολογητικών (μετά τις 06/09/2021 και ώρα 14.00), καθιστά τη σχετική αίτηση ΑΚΥΡΗ.

  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

  « Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

   

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 2.520€

  Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

   

  • Μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών
  • Υγείας – πρόνοιας
  • Τουρισμού και επισιτισμού

  Η δράση περιλαμβάνει:

  1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
  2. Παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής
  3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
  4. Πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών

   

  Η δράση  θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher)

   

  Θεματικά Αντικείμενα:

  1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • Τεχνικός – συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Εργασίες Μόνωσης
  • Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
  1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
  • Στέλεχος Κοινωνικής φροντίδας (διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
  • Επαγγελματίας Καθαριστής
  • Λινοθηκάριος
  • Οροφοκόμος
  1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
  • Σερβιτόρος
  • Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
  • Υπάλληλος Τουριστικού γραφείου
  • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο εργασίας

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  2310 511344, 2310 537478
  2310 500246
  [email protected]

  Γιαννιτσά
  Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
  23820 83740, 23820 21002
  23820 83740
  [email protected]