Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

edisinet_gr

H δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν →

 • εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • ηλικία άνω των 18 ετών
 • απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Επίδομα →

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως τα 1.000€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

Αντικείμενα Κατάρτισης →

 • οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες.

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ _ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ_ΔΙΚΤΥΩΝ
 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
 7. SOCIAL MEDIA MARKETING
 8. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 9. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
 10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 11. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ STEM
 12. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ
 13. ADVANCED_EXCEL
 14. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)

 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 2. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 3. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ
 4. ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενέργειες της δράσης →

 • Κατάρτιση 50 – 200 ωρών που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

Μέθοδος Υλοποίησης προγραμμάτων →

 • Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2316010447, 2310511344 | Παπαδοπούλου Γεωργία, Τσίκου Στέλλα

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

2382021002, 2382083740 | Παλιώση Φανή

   

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Σταθερό*

  Κινητό*

  Email*

  Ημερομηνία Γέννησης*

  Εκπαιδευτικό Επίπεδο*

  Περιοχή*

  Μήνυμα

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.edisinet.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία EDISINET, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.

  Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Συμφωνώ με όλα τα παραπάνω

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, Ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  Τηλ: 2310 537478 , 2310 511344, 2316010447
  Fax: 2310 500246
  Email: [email protected]

  KEK EDISINET – Πέλλα
  Μπάφρας 14, Γιαννιτσά
  Τηλ: 23820 83740, 23820 21002
  Fax: 23820 83740
  Email: [email protected]