Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ανέργων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στο κλάδο των Yποδομών / 250 ώρες με εκπαιδευτικό επίδομα 1.250€

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών». Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»  και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ .

Προϋποθέσεις συμμετοχής – απαιτούμενα κριτήρια →

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης,
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.
  • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Σημαντική Σημείωση! Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Ως μοναδικό κριτήριο κατάταξης των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών θα ΥΠΟΒΑΛΕΙ οριστικά την αίτησή του, η οποία πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

Εκπαιδευτικό Επίδομα →

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00€/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 250 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.250 € (Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.)

Τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης – πιστοποίησης →

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει συνολικά προγράμματα επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών (Θεωρητική Κατάρτιση – 170 ωρών και Πρακτική Άσκηση – 80 ωρών). Συγκεκριμένα, τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 3. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ
 4. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
 5. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
 6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης →

 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες :
  1. Συμβουλευτική: Η Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει (6) συνεδρίες, διάρκειας 45’ λεπτών. Η παροχή της συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος.
  1. Κατάρτιση:Οι ενέργειες κατάρτισης περιλαμβάνουν Θεωρητική Κατάρτιση (170 ωρών) για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, στον κλάδο των Υποδομών
  2. Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (80 ώρες)
  3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

  Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι  υποχρεωτική.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2316010447 | Χαιροπούλου Χριστίνα

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

2382021002, 2382083740

   

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Πόλη διαμονής*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Ημερομηνία Γέννησης*

  Εκπαιδευτικό Επίπεδο*

  Μήνυμα

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.edisinet.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία EDISINET, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.

  Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Συμφωνώ με όλα τα παραπάνω

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, Ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  Τηλ: 2310 537478 , 2310 511344, 2316010447
  Fax: 2310 500246
  Email: [email protected]

  KEK EDISINET – Πέλλα
  Μπάφρας 14, Γιαννιτσά
  Τηλ: 23820 83740, 23820 21002
  Fax: 23820 83740
  Email: [email protected]