Επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζόμενων | ΕΥΔΕ-ΒΕΚ

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ), έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131912, η οποία έχει ενταχθεί με την αρ. πρωτ. 5388-11/10/2021 (ΑΔΑ 9ΗΒ846ΜΤΛΡ-8ΤΚ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις

09/09/2022  και ώρα 00:00:01

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ →

 1. Ενέργεια 1-Συμβουλευτικη: Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).
 2. Ενέργεια 2-Κατάρτιση: Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών.
 3. Ενέργεια 3-Πιστοποιηση: Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ →

 • Να είναι από 18 ετών και άνω
 • Nα είναι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
 • Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης

(δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

 • Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ →

Για τους καταρτιζόμενους προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος [6,00 € μικτά/ώρα παρακολούθησης – συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων] με απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του την συμμετοχή του εργαζόμενου/καταρτιζόμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος καθώς και ο τρόπος καταβολής του συνδέονται με τη συμμετοχή αλλά και με την επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: Με την αποδεδειγμένη επιτυχή ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, του προγράμματος κατάρτισης και τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης ο καταρτιζόμενος δικαιούται να λάβει ποσοστό 70% του ανωτέρω προσδιοριζόμενου ύψους εκπαιδευτικού επιδόματος, ενώ με την αποδεδειγμένη επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης και την λήψη αυτής, ο καταρτιζόμενος δικαιούται να λάβει και το υπόλοιπο ποσοστό εκπαιδευτικού επιδόματος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ →

Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ →

 1. Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής (τήρηση προτύπων και διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής)
 2. Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων
 3. Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
 4. Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου
 5. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
 6. Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
 7. Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 8. Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 9. Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
 10. Digital Marketing και On Line Branding
 11. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO
 12. Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου
 13. Προώθηση και Πώληση Προϊόντων/ Υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου
 14. Παροχή πρώτων βοηθειών – Ασφάλεια στην Εργασία
 15. Γραμματέας διοίκησης
 16. Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
 17. Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων STEM
 18. Προσωπικό στήριξης και φροντίδας
 19. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 20. Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 21. Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου
 22. 22. Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ →

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας:

 

KEK EDISINET-Θεσσαλονίκη

☎ 2310 537478 , 2310 511344, 2316010447

KEK EDISINET-Πέλλα

☎ 23820 83740, 23820 21002

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Πόλη διαμονής*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Εκπαιδευτικό Επίπεδο*

  Μήνυμα

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.edisinet.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία EDISINET, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.

  Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων