Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων ΣΕΚΠΥ

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού – ΣΕΚΠΥ, πρόκειται να υλοποιήσει  Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων  στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών».

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 31/08/2021 και λήγει στις 31/10/2021 και ώρα 23:59:00.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :

 1. Κατάρτιση 100 ωρών σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.
 2. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην υποβολή της αίτησης θα πρέπει να :

 • Να είναι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται,
 • Να είναι από 18 έως 64 ετών
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης, ανέρχεται στο ποσό των 500 € (5€/ ώρα μικτά).

 

Διάρκεια εκπαίδευσης

Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων.

 

Μέθοδος εκπαίδευσης

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη

Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης

Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Προσοχή: Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια Υλοποίησης

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

(υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία σε μορφή pdf η εικόνας)

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 3. Αντίγραφα οποιανδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
 • Α.Φ.Μ. του υποψήφιου
 • Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου
 1. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΕΚΠΥ) στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
 • Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε  επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της     Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η,
 • Την επωνυμία της επιχείρησης
 • Το ΑΦΜ της επιχείρησης
 • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 1. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:

Για τους Εργαζόμενους (πλήρους ή μερικής απασχόλησης):

 • Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑ )

ή

 • Αντίγραφο Τελευταίας Μισθοδοσίας

ή

 • Αντίγραφο ΑΠΔ,

ή

 • Πίνακα απασχόλησης προσωπικού Ε4

ή

 • Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης

ή

 • Αντίγραφο της αναστολής εργασίας

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται:

 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ ΚΑΙ 
 • Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση ή Είτε από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

7. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, την οποία μπορεί να εκδώσει κάθε ενδιαφερόμενος από το www.efka.gov.gr, στο menu ΄Μισθωτοί΄, sub-menu ΄Βεβαίωση προϋπηρεσίας΄ και επιλέγοντας: Είσοδος στην υπηρεσία/Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET και στη συνέχεια θα ζητηθεί και ΑΜΚΑ.

Σημείωση:

Τα έντυπα Ε4, Ε3, Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/(κάνοντας login με τους κωδικούς taxisnet, διαλέγοντας Προσωποποιημένη Πληροφόρηση και το ανάλογο έντυπο)

Υποβολή Αίτησης:

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας :

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Πόλη διαμονής*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Θέμα

  Μήνυμα

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  2310 537478 , 2310 511344, 2316010447
  2310 500246
  [email protected]

  KEK EDISINET – Πέλλα
  Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
  23820 83740, 23820 21002
  23820 83740
  [email protected]