Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων ΓΕΠΟΕΤ

Η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού – ΓΕΠΟΕΤ, πρόκειται να υλοποιήσει  Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων  στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού»  με κωδικό ΟΠΣ 5035165.

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30/06/2022 και ώρα 23:59:00.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 1. Κατάρτιση 100 ωρών σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.
 2. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης, ανέρχεται στο ποσό των 500 € (5€/ανά ώρα κατάρτισης, μικτά).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην υποβολή της αίτησης θα πρέπει να :

 • Να είναι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και εάν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.
 • Να είναι από 18 έως 64 ετών
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

*Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων  οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
4 ΕΙΔΙΚΟΣ SOCIAL MEDIA MARKETING

 

Υποβολή Αίτησης:

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*
  Επώνυμο*
  Πόλη διαμονής*
  Τηλέφωνο*
  Email*
  Θέμα
  Μήνυμα

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, Ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  Τηλ: 2316010447
  Email: [email protected]