Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων | 250 ώρες κατάρτισης | 1.250€ εκπαιδευτικό επίδομα

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Ε.Σ.Ε.Ε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»  έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης « Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμηση της ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.260 ανέργων, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 10/09/2021

 

Προσοχή: Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια

Επισημαίνεται ότι ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψηφίων για την ένταξη τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης τους (ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών θα ΥΠΟΒΑΛΕΙ οριστικά την αίτηση του ή οποία πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά)

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :

 1. Συμβουλευτική: Περιλαμβάνονται 6 εξατομικευμένες συνεδρίες Συμβουλευτικής υποστήριξης
 2. Ενέργειες Κατάρτισης:  Περιλαμβάνονται στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών (210 ώρες θεωρίας και 40 ώρες πρακτικής)
 3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια

(Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει):

 • να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης,
 • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,
 • να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980, και
 • να έχουν ατομικό εισόδημα μικρότερο από 16.000,00 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 26.000,00 ευρώ

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 1.250 € (250 ώρες κατάρτισης * 5,00€ = 1.250,00€).

 

Μέθοδος εκπαίδευσης

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη

Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης

Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Προσοχή: Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια Υλοποίησης

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών / Διαλογέας

Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)

Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού / Διεθνούς Εμπορίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή pdf ή εικόνας) των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφα οποιανδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
 • Α.Φ.Μ. του υποψήφιου
 • Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου
 • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψηφίου
 1. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 2. Βεβαίωση Ανεργίας (η οποία θα εκδοθεί από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών κωδικών)
 3. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στην Ε.Σ.Σ.Ε) στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
 • Δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής
 • Ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
 1. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του Φορολογικού έτους 2020

Υποβολή Αίτησης:

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας:

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Πόλη διαμονής*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Θέμα

  Μήνυμα

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  2310 537478 , 2310 511344, 2316010447
  2310 500246
  [email protected]

  KEK EDISINET – Πέλλα
  Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
  23820 83740, 23820 21002
  23820 83740
  [email protected]