Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων-Ο.Φ.Ε

Η Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), πρόκειται να υλοποιήσει  Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics» με κωδικό ΟΠΣ 5035228.

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 16/11/2021 και λήγει στις  16/1/2022.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων διάρκειας 100 ωρών σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης όλων των ενεργειών του προγράμματος (κατάρτιση και πιστοποίηση), ανέρχεται στο ποσό των 500€ (5€/ ώρα μικτά)

 

Διάρκεια εκπαίδευσης

Η διάρκεια εκπαίδευσης είναι συνολικά 100 ώρες για όλα τα αντικείμενα κατάρτισης. Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων.

 

Τίτλοι Προγραμμάτων Κατάρτισης – Πιστοποίησης

 1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ
 4. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να:

 

 1. Είναι εργαζόμενος των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα :
 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους η Μερικής Απασχόλησης Αορίστου η Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση),
 • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

(Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.)

 

 1. Είναι από 18 έως 64 ετών
 2. Διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοίτους έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοίτους από το 1981 και έπειτα).

 

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται τόσο κατά τη χρονική στιγμή που υποβάλλουν αίτηση όσο και όταν εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1 η ημέρα έναρξης της κατάρτισης). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος τις συγκεκριμένες ημερομηνίες σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.

 

Πίνακας Κριτηρίων Μοριοδότησης

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Ομάδα κριτηρίων: Γενική επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάσταση 30
Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου)
Μέγιστος βαθμός 10 μόρια
Μέχρι 5 έτη(έως 1500 ημέρες απασχόλησης) 5
Πάνω από 5 έτη

(από 1501 ημέρες απασχόλησης και πάνω)

10
Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Μέγιστος βαθμός 20 μόρια
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 5
Μετά-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 7
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 15
Μεταπτυχιακός Τίτλος / Διδακτορικός Τίτλος 18
Συνολική Βαθμολογία Ομάδα κριτηρίων = 1Α + 1Β

 

 

Μέθοδος εκπαίδευσης

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Υποβολή Αίτησης

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας :

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Πόλη διαμονής*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Θέμα

  Μήνυμα

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Μπάφρας 14, Γιαννιτσά
  Τηλ: 23820 83740, 23820 21002
  Fax 23820 83740
  Email: [email protected]

  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

  « Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

   

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 2.520€

  Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

   

  • Μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών
  • Υγείας – πρόνοιας
  • Τουρισμού και επισιτισμού

  Η δράση περιλαμβάνει:

  1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
  2. Παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής
  3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
  4. Πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών

   

  Η δράση  θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher)

   

  Θεματικά Αντικείμενα:

  1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • Τεχνικός – συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Εργασίες Μόνωσης
  • Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
  1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
  • Στέλεχος Κοινωνικής φροντίδας (διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
  • Επαγγελματίας Καθαριστής
  • Λινοθηκάριος
  • Οροφοκόμος
  1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
  • Σερβιτόρος
  • Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
  • Υπάλληλος Τουριστικού γραφείου
  • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο εργασίας

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  2310 511344, 2310 537478
  2310 500246
  [email protected]

  Γιαννιτσά
  Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
  23820 83740, 23820 21002
  23820 83740
  [email protected]