Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.) πρόκειται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στην Κεντρική Μακεδονία.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 12/07/2021 και λήγει στις 31/08/2021.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :

 1. Συμβουλευτική. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 15 εξατομικευμένες συνεδρίες, Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
 2. Κατάρτιση 150 ωρών για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες.
 3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ηλικίας από 18 έως 64 ετών.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 750 € (5/ ώρα μικτά).

 

Διάρκεια εκπαίδευσης

Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων.

 

Μέθοδος εκπαίδευσης

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

Είτε με τη μέθοδο της διά ζώσης διδασκαλίας σε αίθουσα,

Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/ διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης

Προσοχή: Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΩΛΗΤΗΣ - ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (E-COMMERCE)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφο των αντιστοίχων τίτλων σπουδών, Απολυτήριου Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ, κλπ., Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ η ΤΕΙ Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για όσους αποφοίτησαν έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και έπειτα).
 3. Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο :
 • Α.Φ.Μ. του υποψήφιου
 • Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου
 1. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στον Σ.Β.Ε.) στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
 3. ΔΕΝ συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης που έχουν προκηρυχθεί.
 4. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η,
 • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 1. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:

Για τους Εργαζόμενους (πλήρους ή μερικής απασχόλησης):

 • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (στη διεύθυνση efka.gov.gr ) στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία, είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα,

ή

 • Αντίγραφο Τελευταίας Κατάστασης Μισθοδοσίας (του μήνα υποβολής της αίτησης), συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα

ή

 • Πίνακα απασχόλησης προσωπικού Ε4. Το έντυπο Ε4 μπορεί να εκδοθεί από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ (κάνοντας login με τους κωδικούς taxisnet, διαλέγοντας Προσωποποιημένη Πληροφόρηση και το ανάλογο έντυπο)

ή

 • Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα πιστοποιεί την απασχόληση τους και το είδος αυτής,

ή

 • Αντίγραφο ΑΠΔ,

ή

 • Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης

ή

 • Αντίγραφο της αναστολής εργασίας

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

 • Είτε από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη,
 • Είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη,
 • Είτε από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση,
 • Είτε από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

[1] Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).

Σημείωση:

Τα έντυπα Ε4, Ε3, Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ (κάνοντας login με τους κωδικούς taxisnet, διαλέγοντας Προσωποποιημένη Πληροφόρηση και το ανάλογο έντυπο)

Υποβολή Αίτησης:

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας :

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Πόλη διαμονής*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Θέμα

  Μήνυμα

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  2310 511344, 2310 537478
  2310 500246
  [email protected]

  KEK EDISINET – Πέλλα
  Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
  23820 83740, 23820 21002
  23820 83740
  [email protected]