«Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου»

Η ανάδοχος εταιρεία Ε.DIS.I.NET A.E. θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης  σε 1200 εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτου τομέα απασχόλησης), στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» του Δικαιούχου Φορέα ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται άνω των δεκαοκτώ (18) ετών .

Αποκλείονται οι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι.

Αντικείμενο Κατάρτισης και Πιστοποίησης

«Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας (Guest Experience Expert (GEE) in Tourism)».

Διάρκεια : 80 ώρες

Τα Προγράμματα Κατάρτισης θα υλοποιηθούν:

Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης

Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα ), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

 

Υποβολή αιτήσεων

Η συμπλήρωση και η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στη  διεύθυνση training24.insete.gr.

Λήξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και ανάρτηση δικαιολογητικών : 30/09/2020 ώρα 23:59

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
 2. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται:

– ο Α.Φ.Μ. και η ΔΟ.Υ.

– ο Α.Μ.Κ.Α.

– ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.

 1. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον «International Bank Account Number» (IBAN) στον οποίον ο/ η Αιτών/ ούσα θα είναι Κύριος Δικαιούχος.
 2. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης

 

Για τους Εργαζόμενους:

Ένα ή συνδυασμό των παρακάτω, που τεκμηριώνουν την εργασιακή κατάσταση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

 • Αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια απασχόλησης και η σχέση εργασίας,
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης,
 • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικού ΕΦΚΑ),
 • Αντίγραφο τελευταίας ΑΠΔ,
 • Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης,
 • Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ.
 • Άλλο ανάλογο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο/η υποψήφιος/α είναι εργαζόμενος/η με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε ιδιωτική επιχείρηση.

 

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

 

Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

 • από Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη,
 • από Βεβαίωση Εποχικότητας της επιχείρησης,
 • από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
2310 511344, 2310 537478
2310 500246
[email protected]

Γιαννιτσά
Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
23820 83740, 23820 21002
23820 83740
[email protected]