Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζόμενων | ΕΥΔΕ-ΒΕΚ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζόμενων | ΕΥΔΕ-ΒΕΚ

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζόμενων | ΕΥΔΕ-ΒΕΚ

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ), έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131912, η οποία έχει ενταχθεί με την αρ. πρωτ. 5388-11/10/2021 (ΑΔΑ 9ΗΒ846ΜΤΛΡ-8ΤΚ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις

09/09/2022  και ώρα 00:00:01

 

Για περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος μεταβείτε στον σύνδεσμο παρακάτω

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.