Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων – Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων – Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, πρόκειται να υλοποιήσει  Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων στο πλαίσιο της πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, Κατάρτιση και Πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της  οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας», με κωδ.ΟΠΣ 5047758

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τη Δευτέρα 01/11/2021 και ώρα 12:00  και λήγει την Παρασκευή  στις 31/12/2021 και ώρα 09:00 μ.μ.

 

Για περισσότερες  πληροφορίες του προγράμματος δείτε το πρόγραμμα

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :

 1. Ενέργειες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής: η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει (10) συνεδρίες (διάρκειας 45 λεπτών η κάθε συνεδρία). Συγκεκριμένα:
 • 4 συνεδρίες πριν την έναρξη της κατάρτισης
 • 6 συνεδρίες μετά την έναρξη της κατάρτισης και έως την ολοκλήρωση της συμμετοχής του ωφελούμενου στο έργο.
 1. Ενέργειες Κατάρτισης: προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες
 2. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή ΕΟΠΠΕΠ

Δικαίωμα συμμετοχής

Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην υποβολή της αίτησης θα πρέπει να :

 • Να είναι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και εάν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

* Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

 • Να είναι από 18 ετών έως 64 ετών
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ήτοι:
 • Απόφοιτος Γενικού Λυκείου
 • Απόφοιτος Πρώην Εξατάξιου Γυμνασίου
 • Απόφοιτος ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΙΕΚ

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης όλων των ενεργειών του προγράμματος (συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση, ανέρχεται στο ποσό των 1000€ (5€/ ώρα μικτά).

Διάρκεια εκπαίδευσης

Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ – SOCIAL MEDIA MARKETING
 2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ECOMMERCE)
 3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
 4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
 6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
 7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.