Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων-Ο.Φ.Ε

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων-Ο.Φ.Ε

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων-Ο.Φ.Ε

Η Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), πρόκειται να υλοποιήσει  Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics» με κωδικό ΟΠΣ 5035228.

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 16/11/2021 και λήγει στις  16/1/2022.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων διάρκειας 100 ωρών σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης όλων των ενεργειών του προγράμματος (κατάρτιση και πιστοποίηση), ανέρχεται στο ποσό των 500€ (5€/ ώρα μικτά)

 

Διάρκεια εκπαίδευσης

Η διάρκεια εκπαίδευσης είναι συνολικά 100 ώρες για όλα τα αντικείμενα κατάρτισης. Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων.

 

Τίτλοι Προγραμμάτων Κατάρτισης – Πιστοποίησης

 1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ
 4. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να:

 

 1. Είναι εργαζόμενος των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα :
 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους η Μερικής Απασχόλησης Αορίστου η Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση),
 • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

(Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.)

 

 1. Είναι από 18 έως 64 ετών
 2. Διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοίτους έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοίτους από το 1981 και έπειτα).

 

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται τόσο κατά τη χρονική στιγμή που υποβάλλουν αίτηση όσο και όταν εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1 η ημέρα έναρξης της κατάρτισης). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος τις συγκεκριμένες ημερομηνίες σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.

 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.